Bauskas iela 16C, Rīga LV-1004

Privatumo politika

Ribotos atsakomybės bendrovė SIA Daivan, (registracijos numeris: 40203358021, faktinis adresas: Bauskas iela 16C, Rīga, Latvija, LV-1004) įsipareigojo saugoti klientų privatumą.

Atitinkamai parengėme Privatumo politikos principus, kurie taikomi klientų asmens duomenų rinkimui, naudojimui, skelbimui, perdavimui ir saugojimui.

Mūsų darbas tinkle vykdomas vadovaujantis Latvijos Respublikos teisės aktais, taip pat atitinkamais Europos Sąjungos teisės aktais. Skirkite kelias minutes ir peržiūrėkite mūsų privatumo politiką.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Kliento asmens duomenis tvarkome šiais teisiniais pagrindais:

dėl sutarties sudarymą ir vykdymą - sudaryti sutartį Kliento pageidavimu ir užtikrinti jos vykdymą;

norminiams aktams įgyvendinti - įsipareigojimams vykdyti;

pagal Kliento – duomenų subjekto sutikimą;

teisėtais interesais - vykdyti įsipareigojimus, egzistuojančius tarp SIA Daivan ir Kliento, arba sudarytą sutartį, arba teisėtus SIA Daivan interesus, kylančius iš teisės aktų.

Teisėti Gleznot interesai:

vykdyti komercinę veiklą;

prieš sudarant sutartį patikrinti Kliento tapatybę;

užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

išsaugoti Kliento prekių ir paslaugų užsakymus bei įrašus jiems (pavyzdžiui, žodžiu ar raštu);

analizuoti svetainės darbą;

reklamuoti savo produktus ir paslaugas siųsdami komercinius pranešimus;

siųsti ataskaitas apie užsakymo ir pardavimo sutarties pateikimo eigą;

užkirsti kelią sukčiavimui;

administruoti pirkimus, mokėjimus ir užsakymus;

informuoti visuomenę apie savo veiklą.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir užduotys:

 

Jūsų asmens duomenis renkame tik konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir toliau jų netvarkome su šiais tikslais nesuderinamais tikslais:

identifikuoti klientą;

klientų aptarnavimui;

 

 

apdoroti mokėjimus;

tobulinti svetainės darbą;

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu. Norėdami parduoti Jums mūsų internetinėje parduotuvėje Jūsų pasirinktas prekes, turime apdoroti Jūsų pirkimo duomenis ir pirkimo išsimokėtinai duomenis;

naudotis platesniu mūsų paslaugų spektru (pagal paslaugų sutartį);

Jūs turite teisę bet kada atšaukti užsakytą paslaugą. Paslaugą galite atšaukti atsiųsdami mums savo atšaukimo pranešimą el. pašto adresu raštu zimesanalv@gmail.com arba atnaujindami vartotojo informaciją savo paskyroje.

Asmens duomenų tvarkymas

1. SIA Daivan Kliento duomenis tvarko naudodamasi šiuolaikinių technologijų galimybėmis, atsižvelgdama į esamą konfidencialumo riziką bei turimus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius.

2. SIA Daivan neatskleidžia Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

jeigu duomenys turi būti perduoti atitinkamai trečiajai šaliai pagal sudarytą sutartį (pvz., prekių pristatymas);

jei Klientas davė aiškų ir nedviprasmišką sutikimą;

pagrįstu trečiųjų asmenų prašymu, išorės teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis:

kol galioja su Klientu sudaryta sutartis;

tol, kol SIA Daivan ar Klientas gali siekti savo teisėtų interesų išorės teisės aktų nustatyta tvarka;

tol, kol yra teisinė pareiga saugoti duomenis;

tol, kol galioja Kliento sutikimas atitinkamai tvarkyti asmens duomenis, nebent yra kitas duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.

Prieiga prie asmens duomenų ir kitos Kliento teisės

Klientas turi teisę gauti norminiuose aktuose nurodytą informaciją, susijusią su jo duomenų tvarkymu.

Klientas turi teisę reikalauti nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti informacijos, kokiais tikslais naudojami jo asmens duomenys, taip pat reikalauti perduoti jo asmens duomenis plačiai naudojamu formatu jam pačiam arba tretiesiems asmenims. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo kliento duomenimis ir teisėmis, prašymą galima pateikti tik tokia forma, kuri leidžia nustatyti pareiškėjo tapatybę (paraiška turi būti pasirašyta skaitmeniniu būdu arba pateikta asmeniškai SIA Daivan). Turime teisę į tokius prašymus atsakyti per 30 dienų.

Pareiškimas dėl duomenų tvarkymo nutraukimo laikomas pareiškimu dėl lojalaus kliento sutarties nutraukimo.

Kliento sutikimas tvarkyti duomenis ir teisė jį atšaukti

Klientas sutinka, kad asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtais tikslais (pvz., gauti komercinius pranešimus ir pan.) SIA Daivan svetainėje arba asmeniškai.

Klientas turi teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis tokiu pat būdu, kaip jis buvo duotas.

Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, vykdomam tuo metu, kai galiojo Kliento sutikimas.

Sutikimo atšaukimas negali sustabdyti duomenų tvarkymo dėl kitų teisinių priežasčių.

Bendravimas su Klientu ir komerciniai pranešimai

SIA Daivan su Klientu bendrauja naudodamasi Kliento pateikta kontaktine informacija (telefono numeris, el. pašto adresas).

Komunikaciją dėl sutartinių įsipareigojimų dėl paslaugų teikimo vykdymo SIA Daivan vykdo sudarytos sutarties pagrindu (pavyzdžiui, susitarimas dėl prekių pristatymo, informacija apie pirkimus ir sąskaitas faktūras, sandorio būsena ir kt.).

Komunikaciją apie komercinius pasiūlymus vykdo SIA Daivan vadovaudamasi reglamentais arba gavus Kliento sutikimą.

Klientas gali sutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėtų priežasčių (pvz., gauti komercinius pranešimus ir pan.) svetainėje arba asmeniškai.

Kliento sutikimas gauti komercinius pranešimus galioja iki jo atšaukimo (taip pat ir nutraukus paslaugų sutartį). Klientas gali bet kada atsisakyti gauti tolesnius komercinius pranešimus.

SIA Daivan nustos siųsti komercinius pranešimus, kai bus apdorotas Kliento prašymas. Užklausos apdorojimas gali užtrukti iki trijų dienų.

Apsilankymai svetainėje ir “cookie” failų tvarkymas

Svetainėje naudojami “cookie” failai.

Cookiesvetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios turi savo naudojimo sąlygas ir privatumo apsaugą, už kurias SIA Daivan neatsako.

Mes manome, kad jūs perskaitėte ir sutinkate su mūsų privatumo politikos sąlygomis, prieš naudodamiesi mūsų svetaine arba sudarydami susitarimą tapti lojaliu klientu.

Pasiliekame teisę keisti pagrindinius Privatumo politikos principus apie tai pranešdami visiems nuolatiniams klientams. Dedame visas pastangas, kad Privatumo politika visada būtų atnaujinta ir būtų prieinama mūsų svetainėje.

Norėdami išspręsti visus klausimus ir problemas, susijusias su Privatumo politika ar duomenų tvarkymu, taip pat tais atvejais, kai Klientas nori atsisakyti gauti komercinius pranešimus, prašome susisiekti su mumis el.paštu zimesanalv@gmail.com

Jūs turite teisę bet kuriuo metu kreiptis į Duomenų apsaugos inspekciją arba į teismą, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti. Duomenų apsaugos inspekcija yra valstybinė įstaiga, į kurią galite kreiptis, jei jums reikia patarimo ar pagalbos saugant asmens duomenis.